Mòdul de gestió de subvencions de l’SDE

El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) programa activitats de formació (tallers, seminaris, jornades…) de l’àmbit de la gestió empresarial

Aquest mes de febrer, l’oferta formativa inclou un Mòdul de gestió de subvencions, on veureu com demanar una subvenció de manera eficient i amb un resultat favorable, fent èmfasi en els criteris i en les pràctiques per preparar i presentar una sol·licitud amb èxit. 

Aquestes són les sessions del Mòdul de gestió de subvencions:

1. (21/2/2024) Com presentar-se i com gestionar-les? 

Una visió completa sobre les subvencions, la seva regulació i les diferents fases de la seva gestió

2. (28/2/2024) Estratègia de proposta, gestió i justificació  

Anàlisi d’una convocatòria en què s’explicarà què cal presentar, com cal presentar-ho i quan cal presentar-ho.

3. (06/3/2024) Certificat digital, signatura digital i facturació 

Familiaritzar-se amb els aspectes administratius i digitals relacionats amb la presentació de sol·licituds de finançament públic.

Poden accedir a la formació de l’SDE totes aquelles empreses o entitats del sector cultural que s’hagin registrat prèviament al seu web: www.sde.cultura.gencat.cat

Nou Cercador de subvencions culturals de Catalunya: Ajutscultura.cat

Ajutscultura.cat és el nou web que recull les subvencions culturals de totes les administracions públiques catalanes. El cercador permet filtrar els resultats i configurar alertes.

Si us doneu d’alta al servei d’alertes del CIDO de la Diputació de Barcelona, podreu rebre també alertes de novetats de les convocatòries de subvencions que us interessen.

ERASMUS+: Educació de Persones Adultes

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que ofereix oportunitats per a totes les persones, en tots els seus àmbits i sectors educatius. S’estructura en tres àmbits:

 • 1. SEPIE. SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:
 • — Educació i Formació
 • — Educació Escolar
 • — Formació Professional
 • — Educació Superior
 • — Educació de Persones Adultes

 • 2. JOVENTUT:
 • — Joventut i Esports

  3. ACCIONS DESCENTRALITZADES:
 • — Accions descentralitzades

Objectiu: Promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l’alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l’equitat, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, dins d’Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat ia la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació a la vida democràtica.

Sector d’Educació de Persones Adultes: Entre els programes indicats, destacarem el sector d’educació de persones adultes que està integrat per totes les institucions i organitzacions que imparteixen de manera estable algun tipus d’educació o formació adreçada a persones adultes, com ara CEPA, EOI, associacions, biblioteques, museus, etc.

Les institucions vinculades al sector, el perfil de les quals sigui admissible d’acord amb la guia del programa, poden participar tant en projectes de mobilitat (KA1) com de cooperació (KA2).

Modalitats: Diferents modalitats de KA1 i KA2

Què és una Associació per a la Cooperació?
Aquesta acció permet a les organitzacions participants adquirir experiència en cooperació internacional i consolidar-ne les capacitats. La mida i l’abast de les associacions per a la cooperació i les seves activitats dependran dels objectius del projecte, les organitzacions participants implicades o l’impacte previst, entre d’altres factors. En aquest sentit, s’ofereixen dos tipus de subvencions: Associacions de cooperació i Associacions a petita escala.

Quin tipus d’activitats es subvencionen?
Gestió del projecte: activitats necessàries per garantir la idoneïtat de la planificació, l’execució i el seguiment dels projectes, inclosa una col·laboració fluida i eficient entre els socis del projecte. En aquesta fase, les activitats solen implicar tasques organitzatives i administratives, reunions virtuals entre socis, elaboració de materials de comunicació, preparació i seguiment dels participants a les activitats, etc.
Activitats d’execució: poden incloure actes per crear xarxes, reunions i sessions de treball per intercanviar pràctiques i desenvolupar resultats. Així mateix, aquestes activitats poden implicar la participació de personal i aprenents (sempre que la seva participació contribueixi a aconseguir els objectius del projecte).
Activitats destinades a la posada en comú i la promoció: organització de conferències, sessions o actes destinats a compartir, explicar i promoure els resultats del projecte, ja sigui en forma de resultats tangibles, conclusions i/o bones pràctiques, entre d’altres.

Destacarem les següents modalitats “Associacions per a la Cooperació KA2”:

1. KA210-ADU: Associacions a petita escala en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Atreure i ampliar l’accés al Programa per a organitzacions de nova incorporació, organitzacions menys experimentades i agents a escala petita. Aquestes associacions han d’exercir de trampolí perquè les organitzacions s’introdueixin a la cooperació a nivell europeu.
— Donar suport a la inclusió de grups destinataris amb menys oportunitats.
— Donar suport a la ciutadania europea activa i apropar la dimensió europea al nivell local.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació a petita escala és transnacional i hi participen almenys dues organitzacions de dos Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 6 i 24 mesos.

Cal tenir en compte: KA210 Associacions a petita escala estan concebudes per ampliar l’accés al Programa als individus i agents als quals resulta difícil arribar. En reduir els imports de les subvencions concedides a les organitzacions, la durada i la complexitat dels requisits administratius en comparació amb les associacions de cooperació (KA220), aquesta acció pretén arribar a les organitzacions de base, a les organitzacions menys experimentades i a les organitzacions de nova incorporació al Programa, reduint els obstacles d’accés al Programa per a les organitzacions amb menor capacitat organitzativa. Així mateix, aquesta acció donarà suport a formats flexibles, que combinin activitats de caràcter transnacional i nacional, encara que amb una dimensió europea, cosa que permetrà a les organitzacions disposar de més mitjans per arribar a les persones amb menys oportunitats. Les associacions a petita escala també poden contribuir a la creació i desenvolupament de xarxes transnacionals, així com impulsar l’establiment de sinergies amb les polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals.

2. KA220-ADU: Associacions de cooperació en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Millorar la qualitat del treball, les activitats i les pràctiques de les organitzacions i institucions implicades, obrint-se a nous agents que normalment no estan inclosos en un sector.
— Desenvolupar la capacitat de les organitzacions per treballar a nivell transnacional i entre sectors.
— Atendre prioritats i necessitats comunes en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.
— Propiciar la transformació i el canvi (a nivell individual, sectorial od’organització), donant lloc a millores i nous enfocaments de manera proporcional al context de cada organització.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació de cooperació és un projecte transnacional en què han de participar com a mínim tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació. Totes les organitzacions participants s’han d’identificar a l’hora de sol·licitar una subvenció. Com a norma general, les associacions de cooperació persegueixen la cooperació entre organitzacions establertes als Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa.
Tot i això, les organitzacions de tercers països no associats al Programa poden participar com a socis (no com a sol·licitants), si la seva implicació aporta al projecte un valor afegit essencial i sempre que s’assoleixi la participació mínima de tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 12 i 36 mesos.

Ajuts a la mobilitat

Tant a escala europea, com espanyola i catalana, existeixen ajuts específicament destinats a finançar les despeses associades a la mobilitat d’artistes i/o professionals de la cultura. A continuació us expliquem les seves principals característiques:

ÀMBIT EUROPEU:

Culture Moves Europe (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a artistes i professionals de la cultura.
 • — Has de tenir un international partner.
 • — El desplaçament ha de servir per abordar, com a mínim, dos d’aquests objectius: explorar (investigació artística o creativa), crear (procés de producció d’una peça o treball cultural), aprendre (rebre alguna formació o establir col·laboracions amb especialistes), connectar (desenvolupar una xarxa professional o ampliar públics).
 • — Convocatòria anual.

Culture Moves Europe (Residency hosts):

 • — Dirigit a organitzacions i/o agents amb personalitat jurídica (organitzacions sense ànim de lucre, ONG, institucions públiques, fundacions, empreses, autònoms, etc.)
 • — Amb l’objectiu de trobar allotjament per a artistes i professionals de la cultura en el marc d’un projecte de residència artística a les seves instal·lacions.
 • — Convocatòria anual.

ÀMBIT ESTATAL:

PICE (Mobilitat):

 • — Dirigit a entitats i institucions culturals estrangeres.
 • — Amb l’objectiu de que les entitats culturals estrangeres comptin amb artistes, professionals i creadors espanyols a la seva programació.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Residències):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — L’objectiu és incentivar les entitats culturals espanyoles i internacionals que incorporin als seus programes de residència artistes, professionals i creadors espanyols o residents a Espanya.
 • — Compta amb tres modalitats: suport per a creadors espanyols o residents a Espanya a residències internacionals, suport a creadors a residències nacionals, i suport a l’intercanvi d’artistes nacionals i internacionals a residències internacionals i nacionals respectivament.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Visitants):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — Permet que els agents i programadors d’entitats culturals estrangeres de referència viatgin i/o participin en línia en esdeveniments a Espanya i puguin conèixer l’oferta creativa per incorporar-la als seus programes.
 • — Convocatòria continuada.

ÀMBIT CATALÀ:

Institut Ramon Llull (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d’escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes, dissenyadors/es, comissaris/àries i programadors/es de festivals i equipaments culturals.
 • — Amb l’objectiu de contribuir a la presència i difusió de la creació cultural catalana a l’exterior.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Residències internacionals):

 • — Dirigit a equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català.
 • — Per a programes de residències internacionals que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l’estat espanyol.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Mobilitat d’activitats):

 • — Dirigit a qualsevol artista, creador o autor (ja sigui persona física o jurídica).
 • — Per a desplaçaments que serveixin per dur a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació catalana.
 • — Convocatòria semestral.

Ajuts a la contractació: Santander Emplea Cultura

S’ha obert d’ara i fins al 30 de novembre la convocatòria d’enguany de Santander Emplea Cultura. Són ajuts destinats a crear ocupació entre els joves especialitzats en cultura contemporània i a ajudar a créixer de manera sostenible les organitzacions del sector cultural.

Primer s’obre aquesta convocatòria per a les entitats i organitzacions, del 2 al 30 de novembre. La segona convocatòria, del 24 de gener al 7 de febrer de 2024, és per als candidats i candidates que vulguin optar a aquests llocs de feina. Se seleccionaran un total de 10 organitzacions i 10 candidats i es concedirà un ajut de 22.000 euros a les organitzacions, que hauran de ser destinats íntegrament al salari del nou empleat durant un any.

Per presentar-s’hi com a organització, és requisit indispensable ser persones jurídiques i estar constituïdes legalment en territori espanyol com a associacions, cooperatives, societats, fundacions o empreses. No s’hi poden presentar les persones físiques (incloent-hi autònoms), les administracions públiques, les empreses públiques, les fundacions públiques i altres ens públics.

Cada organització pot presentar un màxim d’un lloc de treball dins la seva estructura, emplenant el formulari de sol·licitud. En cas de ser seleccionades, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • – Relació de les dades identificatives dels òrgans de govern.
 • – Còpia dels Estatuts.
 • – Target d’identificació fiscal.
 • – Última memòria o dossier d’activitats.
 • – Còpia de l’acta de constitució de l’entitat.
 • – Certificat d’estar al corrent de pagaments de la Seguretat Social (en cas d’estar donada d’alta) i de l’Agència Tributària.
 • – Signatura de contracte de donació entre la Fundació Banco Santander i l’organització beneficiària.

Podeu consultar totes les bases legals d’aquesta edició aquí, i aquí les preguntes freqüents.

Aquí teniu l’ajut publicat al web de l’Espai d’Assessorament, on trobareu la informació bàsica detallada.

Nova línia de subvencions de l’Institut Ramon Llull

Les subvencions per a programes de residències internacionals en l’àmbit de les arts visuals, escèniques, el cinema, la música, el disseny i l’arquitectura són una nova línia d’ajuts de l’Institut Ramon Llull que tenen com a objectiu recolzar els programes de residències que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l’estat espanyol impulsats tant per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català com per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats internacionals.

Aquest any han sortit ara al setembre, però es preveu que l’any vinent apareguin més aviat per finançar la continuïtat de programes de residències internacionals existents i promoure’n de nous. Enguany, el període de realització d’activitats és el comprès entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2023.

Els equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que vulguin sol·licitar-les únicament han de complir els requisits de:

 • – Haver realitzat, com a mínim, tres anys consecutius d’activitat en el seu àmbit d’actuació.
 • – No oferir un programa de residència que únicament consisteixi en lloguers o cessió d’espais.

Amb aquests ajuts, es podran finançar totes les despeses que el centre o entitat hagi invertit en honoraris (d’artistes o de mentors internacionals), allotjament, desplaçaments, comunicació, i de transport o càrrega de materials.

El període per sol·licitar l’ajut és del 28 d’agost al 7 de setembre. Més informació aquí.

INFORMACIÓ BÀSICA DE L’AJUT PER adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament de públics

L’Institut de Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha obert el termini d’ara fins al 14 de març de 2023 per a sol·licitar les Subvencions per a adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya.

A continuació, us exposem les idees principals relacionades amb aquest ajut i en posem exemples, per tal d’aclarir els seus objectius i donar-vos suport a l’hora de decidir si us convé presentar-vos-hi o no.

1. En què beneficia a les entitats i empreses una línia de subvencions com aquesta?
L’adquisició o implementació d’eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per a l’execució de plans de desenvolupament de públics és important perquè permet a les entitats o empreses disposar de dades dels usuaris per a la gestió dels seus públics. Aquestes dades no només aporten valor al projecte, sinó que permeten millorar l’apropament de les persones que gaudeixen de la cultura de les que encara no en són usuàries.
A partir del 2019 apareix aquesta línia de subvenció que promou un canvi de model de gestió amb l’ús d’eines tecnològiques que generen i transfereixen el valor dels projectes, que permeten conèixer el comportament dels públics que ja té expectatives d’interacció i interconnexió amb creadors i altres agents i públics, i alhora enforteix l’estratègia digital dels projectes culturals.

2. Quins àmbits finança?
És una línia transversal que s’adreça als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), arts visuals, audiovisuals, llibre, música, videojocs i cultura digital.

3. Qui pot optar a aquests ajuts?
Els destinataris d’aquests ajuts són les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques; les entitats sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural.
No s’hi poden presentar les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, ni els col·legis de professionals ni els consorcis. Tampoc les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural, ni les entitats participades als
seus òrgans de govern o al seu capital per entitats bancàries. I, per últim, les entitats que gestionen o són titulars dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

4. Quins són els requisits per demanar l’ajut?
Per demanar-lo, cal disposar d’un Pla de desenvolupament d’audiències (PdA). Si no es disposa d’un PdA, es recomana demanar les Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, en la modalitat de consultoria preferent a) Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de públics. Podeu accedir al tràmit aquí.
El PdA ha de contenir els antecedents, diagnòstic, planificació d’estratègies i indicadors per crear i desenvolupar públics culturals. Un calendari d’accions per atendre la demanda segons la diversitat de públics. L’explicació de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats que són necessàries per dur-lo a terme. Una campanya de comunicació, difusió i màrqueting i l’impacte previst o assolit i la seva avaluació.
A banda, s’ha de dur a terme l’activitat l’inversió entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2023 i s’ha de fer servir el català com a llengua vehicular en la difusió, la promoció i el màrqueting de les accions d’execució del pla de desenvolupament d’audiències, com a mínim, en un 50%.

5. Quins criteris de valoració es tindran en compte?
Per rebre una valoració positiva, ha d’existir coherència entre el PdA i l’adquisició o implementació d’eines tecnològiques: es valora la relació entre les accions, el calendari, el pressupost amb els avenços assolits, i la previsió d’aplicar el resultat d’una consultoria de desenvolupament de públics, en cas que se’n disposi.
També es valora l’interès cultural de l’actuació del PdA i el seu impacte en l’àmbit cultural català; així com la trajectòria, impacte i experiència de l’empresa o entitat que demana l’ajut i del seu equip que implementarà aquestes eines tecnològiques. Així mateix, s’avalua l’ús que s’ha fet de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats i el resultat assolit en l’execució del PdA; i la viabilitat de l’activitat o la inversió proposada. Es valora especialment la diversificació de les fonts de finançament del projecte, tenint en compte l’aportació de recursos propis, la participació de patrocinis privats i altres ajuts públics.

6. En resum, com ens pot ajudar aquesta línia?
– A tenir una anàlisi i coneixement més acurat de les nostres audiències.
– A fer un un seguiment més exhaustiu dels nostres públics i dels seus comportaments, i poder així, crear comunitats o engrandir-les, com també incrementar la difusió en l’àmbit territorial o focalitzar-nos en una segmentació concreta.
– A millorar la comunicació mitjançant experiència personal adaptada a la persona, potenciant la relació amb ella.
– S’aprèn a llegir més clarament els interessos de les persones.
– Permet aconseguir que el públic percebi que hi ha un esforç i interès en apropar la cultura a aquells que demostren interès i a aquells a qui volem arribar.

7. Alguns exemples d’eines per executar PdA:
Com que pot ser una mica abstracte, a continuació teniu un llistat d’exemples d’eines que poden demanar-se per adquirir-les o implementar-les a través d’aquest ajut.
– Automatització de processos, segmentacions, enquestadors…
– Treball amb agents que donin suport analític de les respostes dels públics.
– Fidelització del públic i vincular-lo al relat.
– Implementar eines de CRM per gestionar i analitzar audiències, treballar amb elles i implementar noves estratègies de comunicació i difusió.
– Gestionar i mesurar el màrqueting digital.
– Implementar eines de CRM per avaluar i desenvolupar el PdA.
S’ha de tenir en compte, però, que no són subvencionables els sistemes de venda d’entrades ni l’adquisició o la millora d’equipaments o eines tecnològiques per a usos exclusivament administratius o que no es destinin a l’execució del PdA.

8. Algunes recomanacions:
– Mirar bé les bases de l’objecte i les despeses subvencionables.
– Preguntar-vos si feu les accions que es valoren en els criteris de valoració.
– No contemplar despeses de personal directiu, gerència o administració si no realitzen les tasques de les despeses subvencionables.
– Dir si s’han rebut altres subvencions per a les mateixes inversions.
– No esperar a saber si es té la subvenció per començar la implementació, ja que es valoren la trajectòria i experiència de l’ús de les eines.

Trobareu aquí l’ajut publicat a l’Espai d’Assessorament.

Servei de desenvolupament empresarial: sessions d’actualització del mòdul jurídic i fiscal

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ha planificat sis formacions que es duran a terme al llarg del 2023 amb l’objectiu d’oferir una actualització dels continguts jurídics i fiscals més rellevants relacionats directament amb el sector cultural. Les sis sessions seran presencials i combinaran sessions específiques d’una disciplina cultural amb d’altres de caràcter més transversal, amb temes comuns per a tots els àmbits.

Seran les següents sessions:

 • – L’Estatut de l’Artista: actualitat, èxits i reptes.
 • – La contractació audiovisual, qüestions pràctiques i rellevants.
 • – La irrupció del digital en les arts visuals i la seva derivada jurídica.
 • – Els incentius fiscals per a produccions audiovisuals nacionals i internacionals.
 • – El sector editorial: permeabilitat i transformació constant.
 • – Les noves tecnologies, creadores de contingut?

Són formacions adreçades principalment a professionals del sector cultural que desenvolupen habitualment les tasques de gestió jurídica i fiscal dins les organitzacions, i es plantegen com a sessions eminentment pràctiques, a partir de les quals els assistents podran, a més d’estar al dia, aclarir dubtes o adquirir nous coneixements útils per a la seva activitat professional. La coordinadora del mòdul i la moderadora de les sessions serà Patricia Riera Barsallo.

La primera sessió serà el proper dimecres 22 de febrer de 10 a 12:30h a la Sala d’actes del Centre d’Arts Santa Mònica, amb la sessió “Estatut de l’Artista: actualitat, èxits i reptes”, organitzat col·laborativament entre el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Durant la formació, es donarà a conèixer el treball fet fins ara sobre l’Estatut de l’Artista, l’estat actual i els canvis legals que s’estan duent a terme per adaptar la regulació legal de diferents àmbits (laboral, social, fiscal) a les característiques i necessitats dels artistes intèrprets i executants, i altres professionals de la cultura. A més a més, es compartirà l’estat de les campanyes per a la defensa dels interessos del sector i els reptes legals i polítics als quals cal fer front sota la direcció dels professionals del sector, que donaran també la seva opinió sobre l’impacte de les mesures aprovades fins ara.

Podeu consultar tot el programa a través d’aquest link.

Servei de Desenvolupament Empresarial: formacions febrer 2023

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ofereix un seguit de formacions aquest febrer que poden ser d’interès per a les entitats de producció i creació. A continuació, us les llistem per blocs temàtics:

Gestió empresarial:
> Finances bàsiques per a no financers: anàlisi i presa de decisions dels comptes de resultats i dels balanços: link.
> Finances bàsiques per a no financers: gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes: link.
> Finances bàsiques per a no financers: gestió de pressupostos per a projectes: link.
> Presentació Consultoria Cultura 2023: link.

Transformació digital:
> Internet update: link.
> Cinc idees clau per fer una campanya de comunicació digital: link.
> Com fidelitzar el teu públic a través dels teus canals digitals: link.
> Com fidelitzar el teu públic a través dels teus canals digitals: link.

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC és una unitat que forma part de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial i que té com a missió impulsar el creixement professional i empresarial del sector creatiu i cultural de Catalunya, proporcionant formació i serveis per millorar la competitivitat i innovació de les empreses i entitats culturals catalanes.