Nova guia sobre mobilitat internacional des de i a Espanya

Publicada la nova edició actualitzada de la guia de finançament sobre Espanya per a la mobilitat internacional d’artistes i professionals de la cultura, coordinada per la xarxa europea On the Move gràcies al suport del Ministeri de Cultura d’Espanya, l’Oficina Europa Creativa Cultura i el treball de recerca de Trànsit Projectes.

Aquesta publicació ofereix informació útil a artistes i professionals de la cultura que vulguin finançar i participar en oportunitats internacionals. Hi apareixen recursos en l’àmbit local, nacional i internacional, tant públics com privats.

Més informació: https://www.on-the-move.org/resources/funding/mobility-funding-guide-spain

Interreg NEXT MED (2021-2027)

El programa Interreg NEXT MED (2021-2027), successor de l’anterior ENI CBC MED, dona suport a la cooperació entre territoris riberencs de la Conca Mediterrània per tal de contribuir al progrés col·lectiu i al desenvolupament sostenible i inclusiu a la Mediterrània. 

El programa pretén fomentar una cooperació  equilibrada, de llarga durada i de gran abast, com també a la governança multinivell per a tots a la Mediterrània. 

Objectiu: Fomentar un desenvolupament econòmic, social i territorial just, equitatiu i sostenible, que pugui avançar en la integració transfronterera i valorar els territoris i els valors dels països participants. 

Prioritats:

 • Una Mediterrània més competitiva i eficient
 • Una Mediterrània més verda, resilient i amb baixes emissions de carboni
 • Una Mediterrània més inclusiva 
 • Una millor governança de la cooperació a la Mediterrània.

Països participants: NEXT MED està obert a uns 90 territoris de 15 països, 7 de la UE i 8 socis: d’una banda, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal i Xipre; i de l’altra, Algèria, Egipte, Israel, Líban, Jordània, Palestina, Tunísia i Turquia. 

Finançament Unió Europea: fins al 89% dels costos totals 

Aportació mínima del projecte: 11% dels costos totals 

Tipologia de projectes:  

 • Temàtics (76,5 M€): projectes temàtics centrats en les prioritats 1, 2 i 3, com els estàndards i estratègics de l’ENI CBC MED. Entre 1,5M€ i 2,5M€. 
 • Orientats als joves (19,1M€): major innovació del programa per a projectes orientats als joves en les prioritats 1, 2 i 3. Entre 500.000€ i 1M€ 
 • Governança (7,9M€): per a una millor connexió de les autoritats públiques i els actors locals amb els ciutadans. Entre 1M€ i 1,3M€. 

Composició del consorci: participació mínima de 3 països, dels quals almenys 1 país soci mediterrani i 1 país mediterrani de la UE.  

Convocatoria del programa Interreg NEXT-MED 2021-2027

Enllaç de referència

Manual de referència

MedOpportunities

Documents de referència i consulta 2014-2020 

Projectes finançats en convocatòries anteriors ENI CBC MED 2014-2020

La Perifèrica ofereix formació de participació gratuïta 

La Perifèrica facilitar eines i recursos a agents del sector cultural dirigides a la creació i consolidació dels projectes. Periòdicament ofereix formació de participació gratuïta. 

Aquest mes de març i abril 2024 es duran a terme les següents formacions:

Dijous 14 de març – 09:30 – 11:30

Dimarts 19 de març – 09:30 – 11:30

Dijous 21 de març – 09:30 – 11:30

Dimarts 2 d’abril – 09:30 – 11:30

Dijous 4 d’abril – 09:30 – 11:30

Podeu consultar tota la programació al seu portal web: https://www.periferica.cat/formacions/

La Perifèrica és una iniciativa pública, cooperativa i comunitària d’impuls a l’activitat econòmica cooperativa dins les indústries culturals generada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i finançada pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

POCTEFA 2021-2027 

POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra. POCTEFA 2021-2027 és l’acrònim del Programa INTERREG VI-A Espanya-França-Andorra. El POCTEFA 2021-2027 és la sisena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors dels dos costats dels Pirineus i de les zones litorals que participen al Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori. 

Objectiu: Fomenta el desenvolupament sostenible del territori fronterer d’Espanya, França i Andorra a través de la cooperació transfronterera. Ajudar a disminuir les diferències de desenvolupament del territori i a unir forces per assolir un desenvolupament sostenible de la regió i la cohesió de les regions que el formen, per tal de millorar la qualitat de vida dels habitants de la zona.

POCTEFA s’organitza en 5 objectius polítics, 7 prioritats i 15 objectius específics:

NOVETAT. Àrees funcionals: El nou període 2021-2027 presenta com a novetat l’objectiu polític 5, “una Europa més propera a la seva ciutadania” (en el marc de la Prioritat 6: “Vertebrar territorialment, socialment i econòmicament l’espai”), fomentant el desenvolupament integrat i sostenible de tots els tipus de territoris i les iniciatives locals. Per poder implementar aquest objectiu polític, la Comissió Europea proposa la identificació d’àrees funcionals que es defineixen com a àrees amb un alt grau d’interacció i interdependència, on calen accions simultànies en diferents sectors per a un desenvolupament futur (mercat laboral, salut, transport, educació, etc.). Es publicaran les convocatòries d’acord a les àrees funcionals identificades. És important que els projectes que es presentin a una convocatòria organitzada per una àrea funcional s’emmarquin dins d’alguna de les temàtiques d’aquesta àrea funcional i estiguin enfocats a contribuir al desenvolupament integrat i sostenible del territori. Les cinc àrees funcionals que han estat aprovades per la Comissió Europea són:

NOVETAT. Atenció Convocatòria de petits projectes: Dins de les diverses convocatòries del programa POCTEFA, destaquem la de “petits projectes” amb l’objectiu de donar a suport a projectes de fins a 200.000 euros de cost total per tal d’involucrar noves entitats a participar en aquest Programa. Els petits projectes es seleccionen a través de convocatòries específiques que s’anuncien en el calendari i reben un finançament del 65% del cost total del projecte. Amb aquest tipus de projectes el Programa pretén arribar a entitats i nous actors que no tenen experiència prèvia a POCTEFA.

Indicadors: el Programa ha seleccionat els seus indicadors de realització i resultat als quals els projectes que reben la subvenció FEDER tenen l’obligació de contribuir.

Document metodològic dels indicadors del Programa

Documentació càlcul indicadors 

Països participants: La zona elegible de POCTEFA 2021-2027 agrupa el conjunt dels departaments i províncies properes a la frontera francoespanyola i del territori d’Andorra. S’estén per una superfície de 109.275 km2 poblada per 14 milions d’habitants. Aquesta àrea de cooperació agrupa en concret les zones següents:

ESPANYA: Biscaia, Gipuzkoa, Araba/Àlaba, Navarra, La Rioja, Osca, Saragossa, Lleida, Girona i Barcelona.

FRANÇA: Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées, Pyrénées-Orientals.

ANDORRA: Tot el territori.

Organitzacions participants: El Programa s’adreça al sector públic i privat de la zona de cooperació. Poden participar com a entitats sòcies: organismes públics, empreses, agències de desenvolupament, agrupacions, associacions, centres de recerca, universitats, fundacions, cambres de comerç, centres d’ensenyament, entre d’altres.

Calendari de convocatòries 

Manuals de referència

Seminaris i webinars de consulta 

Mòdul de gestió de subvencions de l’SDE

El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) programa activitats de formació (tallers, seminaris, jornades…) de l’àmbit de la gestió empresarial

Aquest mes de febrer, l’oferta formativa inclou un Mòdul de gestió de subvencions, on veureu com demanar una subvenció de manera eficient i amb un resultat favorable, fent èmfasi en els criteris i en les pràctiques per preparar i presentar una sol·licitud amb èxit. 

Aquestes són les sessions del Mòdul de gestió de subvencions:

1. (21/2/2024) Com presentar-se i com gestionar-les? 

Una visió completa sobre les subvencions, la seva regulació i les diferents fases de la seva gestió

2. (28/2/2024) Estratègia de proposta, gestió i justificació  

Anàlisi d’una convocatòria en què s’explicarà què cal presentar, com cal presentar-ho i quan cal presentar-ho.

3. (06/3/2024) Certificat digital, signatura digital i facturació 

Familiaritzar-se amb els aspectes administratius i digitals relacionats amb la presentació de sol·licituds de finançament públic.

Poden accedir a la formació de l’SDE totes aquelles empreses o entitats del sector cultural que s’hagin registrat prèviament al seu web: www.sde.cultura.gencat.cat

Nou Cercador de subvencions culturals de Catalunya: Ajutscultura.cat

Ajutscultura.cat és el nou web que recull les subvencions culturals de totes les administracions públiques catalanes. El cercador permet filtrar els resultats i configurar alertes.

Si us doneu d’alta al servei d’alertes del CIDO de la Diputació de Barcelona, podreu rebre també alertes de novetats de les convocatòries de subvencions que us interessen.

ERASMUS+: Educació de Persones Adultes

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que ofereix oportunitats per a totes les persones, en tots els seus àmbits i sectors educatius. S’estructura en tres àmbits:

 • 1. SEPIE. SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:
 • — Educació i Formació
 • — Educació Escolar
 • — Formació Professional
 • — Educació Superior
 • — Educació de Persones Adultes

 • 2. JOVENTUT:
 • — Joventut i Esports

  3. ACCIONS DESCENTRALITZADES:
 • — Accions descentralitzades

Objectiu: Promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l’alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l’equitat, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, dins d’Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat ia la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació a la vida democràtica.

Sector d’Educació de Persones Adultes: Entre els programes indicats, destacarem el sector d’educació de persones adultes que està integrat per totes les institucions i organitzacions que imparteixen de manera estable algun tipus d’educació o formació adreçada a persones adultes, com ara CEPA, EOI, associacions, biblioteques, museus, etc.

Les institucions vinculades al sector, el perfil de les quals sigui admissible d’acord amb la guia del programa, poden participar tant en projectes de mobilitat (KA1) com de cooperació (KA2).

Modalitats: Diferents modalitats de KA1 i KA2

Què és una Associació per a la Cooperació?
Aquesta acció permet a les organitzacions participants adquirir experiència en cooperació internacional i consolidar-ne les capacitats. La mida i l’abast de les associacions per a la cooperació i les seves activitats dependran dels objectius del projecte, les organitzacions participants implicades o l’impacte previst, entre d’altres factors. En aquest sentit, s’ofereixen dos tipus de subvencions: Associacions de cooperació i Associacions a petita escala.

Quin tipus d’activitats es subvencionen?
Gestió del projecte: activitats necessàries per garantir la idoneïtat de la planificació, l’execució i el seguiment dels projectes, inclosa una col·laboració fluida i eficient entre els socis del projecte. En aquesta fase, les activitats solen implicar tasques organitzatives i administratives, reunions virtuals entre socis, elaboració de materials de comunicació, preparació i seguiment dels participants a les activitats, etc.
Activitats d’execució: poden incloure actes per crear xarxes, reunions i sessions de treball per intercanviar pràctiques i desenvolupar resultats. Així mateix, aquestes activitats poden implicar la participació de personal i aprenents (sempre que la seva participació contribueixi a aconseguir els objectius del projecte).
Activitats destinades a la posada en comú i la promoció: organització de conferències, sessions o actes destinats a compartir, explicar i promoure els resultats del projecte, ja sigui en forma de resultats tangibles, conclusions i/o bones pràctiques, entre d’altres.

Destacarem les següents modalitats “Associacions per a la Cooperació KA2”:

1. KA210-ADU: Associacions a petita escala en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Atreure i ampliar l’accés al Programa per a organitzacions de nova incorporació, organitzacions menys experimentades i agents a escala petita. Aquestes associacions han d’exercir de trampolí perquè les organitzacions s’introdueixin a la cooperació a nivell europeu.
— Donar suport a la inclusió de grups destinataris amb menys oportunitats.
— Donar suport a la ciutadania europea activa i apropar la dimensió europea al nivell local.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació a petita escala és transnacional i hi participen almenys dues organitzacions de dos Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 6 i 24 mesos.

Cal tenir en compte: KA210 Associacions a petita escala estan concebudes per ampliar l’accés al Programa als individus i agents als quals resulta difícil arribar. En reduir els imports de les subvencions concedides a les organitzacions, la durada i la complexitat dels requisits administratius en comparació amb les associacions de cooperació (KA220), aquesta acció pretén arribar a les organitzacions de base, a les organitzacions menys experimentades i a les organitzacions de nova incorporació al Programa, reduint els obstacles d’accés al Programa per a les organitzacions amb menor capacitat organitzativa. Així mateix, aquesta acció donarà suport a formats flexibles, que combinin activitats de caràcter transnacional i nacional, encara que amb una dimensió europea, cosa que permetrà a les organitzacions disposar de més mitjans per arribar a les persones amb menys oportunitats. Les associacions a petita escala també poden contribuir a la creació i desenvolupament de xarxes transnacionals, així com impulsar l’establiment de sinergies amb les polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals.

2. KA220-ADU: Associacions de cooperació en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Millorar la qualitat del treball, les activitats i les pràctiques de les organitzacions i institucions implicades, obrint-se a nous agents que normalment no estan inclosos en un sector.
— Desenvolupar la capacitat de les organitzacions per treballar a nivell transnacional i entre sectors.
— Atendre prioritats i necessitats comunes en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.
— Propiciar la transformació i el canvi (a nivell individual, sectorial od’organització), donant lloc a millores i nous enfocaments de manera proporcional al context de cada organització.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació de cooperació és un projecte transnacional en què han de participar com a mínim tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació. Totes les organitzacions participants s’han d’identificar a l’hora de sol·licitar una subvenció. Com a norma general, les associacions de cooperació persegueixen la cooperació entre organitzacions establertes als Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa.
Tot i això, les organitzacions de tercers països no associats al Programa poden participar com a socis (no com a sol·licitants), si la seva implicació aporta al projecte un valor afegit essencial i sempre que s’assoleixi la participació mínima de tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 12 i 36 mesos.

Ajuts a la mobilitat

Tant a escala europea, com espanyola i catalana, existeixen ajuts específicament destinats a finançar les despeses associades a la mobilitat d’artistes i/o professionals de la cultura. A continuació us expliquem les seves principals característiques:

ÀMBIT EUROPEU:

Culture Moves Europe (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a artistes i professionals de la cultura.
 • — Has de tenir un international partner.
 • — El desplaçament ha de servir per abordar, com a mínim, dos d’aquests objectius: explorar (investigació artística o creativa), crear (procés de producció d’una peça o treball cultural), aprendre (rebre alguna formació o establir col·laboracions amb especialistes), connectar (desenvolupar una xarxa professional o ampliar públics).
 • — Convocatòria anual.

Culture Moves Europe (Residency hosts):

 • — Dirigit a organitzacions i/o agents amb personalitat jurídica (organitzacions sense ànim de lucre, ONG, institucions públiques, fundacions, empreses, autònoms, etc.)
 • — Amb l’objectiu de trobar allotjament per a artistes i professionals de la cultura en el marc d’un projecte de residència artística a les seves instal·lacions.
 • — Convocatòria anual.

ÀMBIT ESTATAL:

PICE (Mobilitat):

 • — Dirigit a entitats i institucions culturals estrangeres.
 • — Amb l’objectiu de que les entitats culturals estrangeres comptin amb artistes, professionals i creadors espanyols a la seva programació.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Residències):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — L’objectiu és incentivar les entitats culturals espanyoles i internacionals que incorporin als seus programes de residència artistes, professionals i creadors espanyols o residents a Espanya.
 • — Compta amb tres modalitats: suport per a creadors espanyols o residents a Espanya a residències internacionals, suport a creadors a residències nacionals, i suport a l’intercanvi d’artistes nacionals i internacionals a residències internacionals i nacionals respectivament.
 • — Convocatòria continuada.

PICE (Visitants):

 • — Dirigit a entitats culturals espanyoles tant privades com públiques, amb o sense ànim de lucre.
 • — Permet que els agents i programadors d’entitats culturals estrangeres de referència viatgin i/o participin en línia en esdeveniments a Espanya i puguin conèixer l’oferta creativa per incorporar-la als seus programes.
 • — Convocatòria continuada.

ÀMBIT CATALÀ:

Institut Ramon Llull (Mobilitat individual):

 • — Dirigit a dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d’escena i orquestra, cineastes, intèrprets, artistes visuals, arquitectes, dissenyadors/es, comissaris/àries i programadors/es de festivals i equipaments culturals.
 • — Amb l’objectiu de contribuir a la presència i difusió de la creació cultural catalana a l’exterior.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Residències internacionals):

 • — Dirigit a equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català.
 • — Per a programes de residències internacionals que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l’estat espanyol.
 • — Convocatòria anual.

Institut Ramon Llull (Mobilitat d’activitats):

 • — Dirigit a qualsevol artista, creador o autor (ja sigui persona física o jurídica).
 • — Per a desplaçaments que serveixin per dur a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura, que contribueixin a la difusió a l’exterior de la creació catalana.
 • — Convocatòria semestral.

Ajuts a la contractació: Santander Emplea Cultura

S’ha obert d’ara i fins al 30 de novembre la convocatòria d’enguany de Santander Emplea Cultura. Són ajuts destinats a crear ocupació entre els joves especialitzats en cultura contemporània i a ajudar a créixer de manera sostenible les organitzacions del sector cultural.

Primer s’obre aquesta convocatòria per a les entitats i organitzacions, del 2 al 30 de novembre. La segona convocatòria, del 24 de gener al 7 de febrer de 2024, és per als candidats i candidates que vulguin optar a aquests llocs de feina. Se seleccionaran un total de 10 organitzacions i 10 candidats i es concedirà un ajut de 22.000 euros a les organitzacions, que hauran de ser destinats íntegrament al salari del nou empleat durant un any.

Per presentar-s’hi com a organització, és requisit indispensable ser persones jurídiques i estar constituïdes legalment en territori espanyol com a associacions, cooperatives, societats, fundacions o empreses. No s’hi poden presentar les persones físiques (incloent-hi autònoms), les administracions públiques, les empreses públiques, les fundacions públiques i altres ens públics.

Cada organització pot presentar un màxim d’un lloc de treball dins la seva estructura, emplenant el formulari de sol·licitud. En cas de ser seleccionades, s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • – Relació de les dades identificatives dels òrgans de govern.
 • – Còpia dels Estatuts.
 • – Target d’identificació fiscal.
 • – Última memòria o dossier d’activitats.
 • – Còpia de l’acta de constitució de l’entitat.
 • – Certificat d’estar al corrent de pagaments de la Seguretat Social (en cas d’estar donada d’alta) i de l’Agència Tributària.
 • – Signatura de contracte de donació entre la Fundació Banco Santander i l’organització beneficiària.

Podeu consultar totes les bases legals d’aquesta edició aquí, i aquí les preguntes freqüents.

Aquí teniu l’ajut publicat al web de l’Espai d’Assessorament, on trobareu la informació bàsica detallada.