Nova línia de subvencions de l’Institut Ramon Llull

Les subvencions per a programes de residències internacionals en l’àmbit de les arts visuals, escèniques, el cinema, la música, el disseny i l’arquitectura són una nova línia d’ajuts de l’Institut Ramon Llull que tenen com a objectiu recolzar els programes de residències que contribueixin a la projecció i la difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes i que tinguin lloc fora de l’estat espanyol impulsats tant per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que formin part del teixit artístic-cultural català com per equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats internacionals.

Aquest any han sortit ara al setembre, però es preveu que l’any vinent apareguin més aviat per finançar la continuïtat de programes de residències internacionals existents i promoure’n de nous. Enguany, el període de realització d’activitats és el comprès entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2023.

Els equipaments, festivals, centres de creació i altres entitats que vulguin sol·licitar-les únicament han de complir els requisits de:

 • – Haver realitzat, com a mínim, tres anys consecutius d’activitat en el seu àmbit d’actuació.
 • – No oferir un programa de residència que únicament consisteixi en lloguers o cessió d’espais.

Amb aquests ajuts, es podran finançar totes les despeses que el centre o entitat hagi invertit en honoraris (d’artistes o de mentors internacionals), allotjament, desplaçaments, comunicació, i de transport o càrrega de materials.

El període per sol·licitar l’ajut és del 28 d’agost al 7 de setembre. Més informació aquí.

INFORMACIÓ BÀSICA DE L’AJUT PER adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament de públics

L’Institut de Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha obert el termini d’ara fins al 14 de març de 2023 per a sol·licitar les Subvencions per a adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya.

A continuació, us exposem les idees principals relacionades amb aquest ajut i en posem exemples, per tal d’aclarir els seus objectius i donar-vos suport a l’hora de decidir si us convé presentar-vos-hi o no.

1. En què beneficia a les entitats i empreses una línia de subvencions com aquesta?
L’adquisició o implementació d’eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per a l’execució de plans de desenvolupament de públics és important perquè permet a les entitats o empreses disposar de dades dels usuaris per a la gestió dels seus públics. Aquestes dades no només aporten valor al projecte, sinó que permeten millorar l’apropament de les persones que gaudeixen de la cultura de les que encara no en són usuàries.
A partir del 2019 apareix aquesta línia de subvenció que promou un canvi de model de gestió amb l’ús d’eines tecnològiques que generen i transfereixen el valor dels projectes, que permeten conèixer el comportament dels públics que ja té expectatives d’interacció i interconnexió amb creadors i altres agents i públics, i alhora enforteix l’estratègia digital dels projectes culturals.

2. Quins àmbits finança?
És una línia transversal que s’adreça als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), arts visuals, audiovisuals, llibre, música, videojocs i cultura digital.

3. Qui pot optar a aquests ajuts?
Els destinataris d’aquests ajuts són les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques; les entitats sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural.
No s’hi poden presentar les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, ni els col·legis de professionals ni els consorcis. Tampoc les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural, ni les entitats participades als
seus òrgans de govern o al seu capital per entitats bancàries. I, per últim, les entitats que gestionen o són titulars dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

4. Quins són els requisits per demanar l’ajut?
Per demanar-lo, cal disposar d’un Pla de desenvolupament d’audiències (PdA). Si no es disposa d’un PdA, es recomana demanar les Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, en la modalitat de consultoria preferent a) Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de públics. Podeu accedir al tràmit aquí.
El PdA ha de contenir els antecedents, diagnòstic, planificació d’estratègies i indicadors per crear i desenvolupar públics culturals. Un calendari d’accions per atendre la demanda segons la diversitat de públics. L’explicació de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats que són necessàries per dur-lo a terme. Una campanya de comunicació, difusió i màrqueting i l’impacte previst o assolit i la seva avaluació.
A banda, s’ha de dur a terme l’activitat l’inversió entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2023 i s’ha de fer servir el català com a llengua vehicular en la difusió, la promoció i el màrqueting de les accions d’execució del pla de desenvolupament d’audiències, com a mínim, en un 50%.

5. Quins criteris de valoració es tindran en compte?
Per rebre una valoració positiva, ha d’existir coherència entre el PdA i l’adquisició o implementació d’eines tecnològiques: es valora la relació entre les accions, el calendari, el pressupost amb els avenços assolits, i la previsió d’aplicar el resultat d’una consultoria de desenvolupament de públics, en cas que se’n disposi.
També es valora l’interès cultural de l’actuació del PdA i el seu impacte en l’àmbit cultural català; així com la trajectòria, impacte i experiència de l’empresa o entitat que demana l’ajut i del seu equip que implementarà aquestes eines tecnològiques. Així mateix, s’avalua l’ús que s’ha fet de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats i el resultat assolit en l’execució del PdA; i la viabilitat de l’activitat o la inversió proposada. Es valora especialment la diversificació de les fonts de finançament del projecte, tenint en compte l’aportació de recursos propis, la participació de patrocinis privats i altres ajuts públics.

6. En resum, com ens pot ajudar aquesta línia?
– A tenir una anàlisi i coneixement més acurat de les nostres audiències.
– A fer un un seguiment més exhaustiu dels nostres públics i dels seus comportaments, i poder així, crear comunitats o engrandir-les, com també incrementar la difusió en l’àmbit territorial o focalitzar-nos en una segmentació concreta.
– A millorar la comunicació mitjançant experiència personal adaptada a la persona, potenciant la relació amb ella.
– S’aprèn a llegir més clarament els interessos de les persones.
– Permet aconseguir que el públic percebi que hi ha un esforç i interès en apropar la cultura a aquells que demostren interès i a aquells a qui volem arribar.

7. Alguns exemples d’eines per executar PdA:
Com que pot ser una mica abstracte, a continuació teniu un llistat d’exemples d’eines que poden demanar-se per adquirir-les o implementar-les a través d’aquest ajut.
– Automatització de processos, segmentacions, enquestadors…
– Treball amb agents que donin suport analític de les respostes dels públics.
– Fidelització del públic i vincular-lo al relat.
– Implementar eines de CRM per gestionar i analitzar audiències, treballar amb elles i implementar noves estratègies de comunicació i difusió.
– Gestionar i mesurar el màrqueting digital.
– Implementar eines de CRM per avaluar i desenvolupar el PdA.
S’ha de tenir en compte, però, que no són subvencionables els sistemes de venda d’entrades ni l’adquisició o la millora d’equipaments o eines tecnològiques per a usos exclusivament administratius o que no es destinin a l’execució del PdA.

8. Algunes recomanacions:
– Mirar bé les bases de l’objecte i les despeses subvencionables.
– Preguntar-vos si feu les accions que es valoren en els criteris de valoració.
– No contemplar despeses de personal directiu, gerència o administració si no realitzen les tasques de les despeses subvencionables.
– Dir si s’han rebut altres subvencions per a les mateixes inversions.
– No esperar a saber si es té la subvenció per començar la implementació, ja que es valoren la trajectòria i experiència de l’ús de les eines.

Trobareu aquí l’ajut publicat a l’Espai d’Assessorament.

Servei de desenvolupament empresarial: sessions d’actualització del mòdul jurídic i fiscal

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ha planificat sis formacions que es duran a terme al llarg del 2023 amb l’objectiu d’oferir una actualització dels continguts jurídics i fiscals més rellevants relacionats directament amb el sector cultural. Les sis sessions seran presencials i combinaran sessions específiques d’una disciplina cultural amb d’altres de caràcter més transversal, amb temes comuns per a tots els àmbits.

Seran les següents sessions:

 • – L’Estatut de l’Artista: actualitat, èxits i reptes.
 • – La contractació audiovisual, qüestions pràctiques i rellevants.
 • – La irrupció del digital en les arts visuals i la seva derivada jurídica.
 • – Els incentius fiscals per a produccions audiovisuals nacionals i internacionals.
 • – El sector editorial: permeabilitat i transformació constant.
 • – Les noves tecnologies, creadores de contingut?

Són formacions adreçades principalment a professionals del sector cultural que desenvolupen habitualment les tasques de gestió jurídica i fiscal dins les organitzacions, i es plantegen com a sessions eminentment pràctiques, a partir de les quals els assistents podran, a més d’estar al dia, aclarir dubtes o adquirir nous coneixements útils per a la seva activitat professional. La coordinadora del mòdul i la moderadora de les sessions serà Patricia Riera Barsallo.

La primera sessió serà el proper dimecres 22 de febrer de 10 a 12:30h a la Sala d’actes del Centre d’Arts Santa Mònica, amb la sessió “Estatut de l’Artista: actualitat, èxits i reptes”, organitzat col·laborativament entre el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Durant la formació, es donarà a conèixer el treball fet fins ara sobre l’Estatut de l’Artista, l’estat actual i els canvis legals que s’estan duent a terme per adaptar la regulació legal de diferents àmbits (laboral, social, fiscal) a les característiques i necessitats dels artistes intèrprets i executants, i altres professionals de la cultura. A més a més, es compartirà l’estat de les campanyes per a la defensa dels interessos del sector i els reptes legals i polítics als quals cal fer front sota la direcció dels professionals del sector, que donaran també la seva opinió sobre l’impacte de les mesures aprovades fins ara.

Podeu consultar tot el programa a través d’aquest link.

Servei de Desenvolupament Empresarial: formacions febrer 2023

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ofereix un seguit de formacions aquest febrer que poden ser d’interès per a les entitats de producció i creació. A continuació, us les llistem per blocs temàtics:

Gestió empresarial:
> Finances bàsiques per a no financers: anàlisi i presa de decisions dels comptes de resultats i dels balanços: link.
> Finances bàsiques per a no financers: gestió i aplicació dels costos empresarials i de nous projectes: link.
> Finances bàsiques per a no financers: gestió de pressupostos per a projectes: link.
> Presentació Consultoria Cultura 2023: link.

Transformació digital:
> Internet update: link.
> Cinc idees clau per fer una campanya de comunicació digital: link.
> Com fidelitzar el teu públic a través dels teus canals digitals: link.
> Com fidelitzar el teu públic a través dels teus canals digitals: link.

El Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC és una unitat que forma part de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial i que té com a missió impulsar el creixement professional i empresarial del sector creatiu i cultural de Catalunya, proporcionant formació i serveis per millorar la competitivitat i innovació de les empreses i entitats culturals catalanes.

En termini fins al 5 de febrer de 2023: programa impulsa

La Fundació Catalunya Cultura obre, un any més, la convocatòria del Programa Impulsa, és una iniciativa gratuïta de formació, mentoria i acceleració que t’ajudarà a consolidar el teu projecte cultural i convertir-lo en una proposta més sostenible. Els 10 projectes finalistes optaran als Premis IMPULSA CULTURA i un d’ells, seleccionat per un jurat, serà guardonat amb el Premi IMPULSA CULTURA 2023, dotat amb 10.000 euros.

Qui s’hi pot presentar?
S’hi pot inscriure qualsevol projecte cultural que té seu o desenvolupa la seva activitat cultural a Catalunya, no ha participat en cap edició anterior del programa i té personalitat jurídica.

Com es fa la sol·licitud?
Els projectes culturals que vulguin participar en el Programa IMPULSA CULTURA 2023 hauran d’emplenar el formulari d’inscripció, abans de les 23.59 h del dia 5 de febrer de 2023, data límit de la convocatòria. Els noms dels projectes seleccionats en cada fase seran publicats a la pàgina web de la Fundació.

Què valorarà el comitè d’avaluació a l’hora de seleccionar els projectes?
El Comitè avaluarà aquells projectes que hagin complert els requisits de participació i seleccionarà els projectes culturals que participen en el programa de 2023 sobre la base d’uns criteris de selecció, entre els quals destaquen:
> La sostenibilitat econòmica (possibilitat de permanència i consolidació en el temps).
> Innovació en la seva proposta de valor.
> Projecció i capacitat de rèplica.
> L’impacte social/cultural.

Quines fases té el programa?
El Programa, que s’iniciarà el 14 de març i s’allargarà fins al 30 de novembre, consta de 4 fases:
> 1a fase: Formació col·lectiva virtual.
> 2a fase: Jornades IMPULSA.
> 3a fase: Preparació i presentació pública per la Nit de l’Empresa i la Cultura.
> 4a fase: Programa de mentories.

Per a més informació, consulteu el web de la Fundació Catalunya Cultura.

En termini fins al 12 de febrer de 2023: programa creamedia

Impulses un projecte cultural i necessites suport per fer-lo més viable? El Departament de Cultura, de la mà del Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC, Barcelona Activa i la Fundació Catalunya Cultura (FCC), amb la col·laboració de Productores Audiovisuals de Catalunya (PAC), la Fundació Carulla i l’ESCAC llancen una nova edició del programa CREAMEDIA, que té com a objectiu promoure la creació d’empreses en el sector cultural i creatiu.

El CREAMEDIA és un programa que se centra en noves iniciatives amb l’objectiu de transformar-les en empreses viables que puguin prosperar en un dels sectors econòmics estratègics. Aquestes iniciatives poden venir de qualsevol àmbit creatiu i cultural: les arts escèniques, de l’audiovisual, de l’editorial i el llibre, de les arts visuals, dels videojocs, de la cultura digital i de la música, entre altres.

El programa CREAMEDIA consta de 3 fases:

 • > La primera fase (Bootcamp) tindrà una durada de cinc dies i es treballarà per definir i validar el model de negoci així com millorar les habilitats emprenedores de les persones participants.
 • > La segona fase (Programa) consisteix en la incubació del projecte durant 6 mesos, on es disposarà d’un espai de treball gratuït. Les persones participants també rebran assessorament personalitzat, realitzaran tallers pràctics (workshops) i participaran de manera activa en una comunitat emprenedora on es desenvoluparan activitats per fomentar sinergies i cooperació amb l’objectiu de madurar i enriquir els projectes.
 • > Per finalitzar el programa es farà un “Demo Day”, on els projectes es presentaran davant d’un jurat format per persones expertes externes i per les entitats promotores, i on el millor projecte obtindrà un premi de 5.000€.

Per inscriure el teu projecte, omple aquest formulari abans del 12 de febrer de 2023.

NOVETAT: Subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nova línia d’ajudes enfocades a aquells espais i entitats que donen suport a la creació i a la recerca en els sectors de les arts visuals i les arts escèniques. És una convocatòria que conté menys requisits que d’altres, amb l’objectiu de donar cobertura a projectes més petits amb el focus en les residències artístiques i la formació.

A quin any han de correspondre les activitats presentades en el projecte?
L’ajuda és per al 2022 i, per tant, les activitats justificables hauran d’haver-se dut a terme durant el 2022. L’ajuda de l’any vinent, per al 2023, encara no té data de publicació, però s’espera que sigui durant el primer quadrimestre de l’any.

Quan es publicaran les resolucions d’aquesta convocatòria?
Com que el marge fins a finals d’any és molt curt, les resolucions es publicaran amb rapidesa, a finals de novembre o principis de desembre de 2022.

Puc utilitzar aquesta ajuda per complementar-ne una altra que ja se m’ha estat atorgada?
La Generalitat ofereix diferents línies de subvencions per a projectes que donen suport a la creació i la recerca artístiques. Les entitats haurien d’intentar encabir el seu projecte en una d’aquestes línies, per tal d’oferir una visió general i global de la seva activitat i pressupost. Per tant, es recomana no trossejar els projectes presentant-se a diferents línies de subvencions, ja que no els afavoriria. L’ideal és plantejar un programa anual coherent i complet per una de les línies.

Quins tipus de projecte s’hi poden presentar?
Aquesta subvenció va dedicada a donar suport a entitats dedicades a tercers, no a projectes propis o del col·lectiu que la sol·licita. És a dir, no són beques que donen suport directe a la creació, sinó als espais o als programes de creadors que posen a l’abast dels artistes aquests recursos. No va dedicada a premis ni festivals, ni tampoc als centres de creació que ja han rebut altres ajudes per desenvolupar el seu projecte.

A quin tipus de projectes va dedicat? Quin sector o àmbit subvenciona aquesta línia?
Es demana que l’activitat principal sigui d’arts escèniques o arts visuals, deixant marge per als projectes híbrids, però l’enfocament central ha d’atenir-se a aquests dos grans àmbits. És molt important, doncs, com es redacta el projecte: cal posar el focus de l’activitat en les arts visuals o en les arts escèniques.

Quin percentatge del projecte pot arribar a finançar-se?
Aquesta línia de subvenció cobreix fins al 50% del projecte.

S’està plantejant des del Departament de Cultura noves línies que contemplin programes biennals o que durin més d’un any?
Tot i que és una demanda que alguns centres fan, de moment no s’està treballant en aquesta línia.

Treballes en la gestió cultural?

Si treballes en la gestió cultural i busques feina o assessorament, consulta el web de l’APGCC, l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.

És una associació que es va fundar l’any 1993 amb l’objectiu d’esdevenir el punt de trobada i la plataforma de representació i reflexió dels professionals de la gestió cultural de Catalunya. Des de llavors, s’ha anat consolidant com una organització de referència en el sector cultural i com altaveu dels/les professionals de la gestió cultural a Catalunya.

Actualment està formada per més de 700 professionals procedents de diversos àmbits, com ara les arts escèniques, arts visuals, patrimoni, docència o administracions i serveis públics.

Consulta el seu web per a més informació: gestiocultural.org.

Ets artista?

Si ets artista i busques suport i assessorament, consulta el web de la PAAC, la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya.

La PAAC és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per la cohesió social i la professionalització del col·lectiu d’artistes visuals. Els seus eixos de treball són la lluita per una professionalització justa i perquè les bones pràctiques siguin una realitat en totes les persones treballadores del sector de l’art contemporani. També impulsen accions que posen l’art en el centre del debat públic i creuen fermament en el compromís de l’artista contemporani amb el món que l’envolta.

També fan una tasca d’interlocució i intermediació entre artistes i institucions i facilitem assessorament jurídic i fiscal, així com un programa de formació continuada a les persones sòcies.

Consulta el seu web per a més informació: paac.cat.