INFORMACIÓ BÀSICA DE L’AJUT PER adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament de públics

L’Institut de Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha obert el termini d’ara fins al 14 de març de 2023 per a sol·licitar les Subvencions per a adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències a Catalunya.

A continuació, us exposem les idees principals relacionades amb aquest ajut i en posem exemples, per tal d’aclarir els seus objectius i donar-vos suport a l’hora de decidir si us convé presentar-vos-hi o no.

1. En què beneficia a les entitats i empreses una línia de subvencions com aquesta?
L’adquisició o implementació d’eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats per a l’execució de plans de desenvolupament de públics és important perquè permet a les entitats o empreses disposar de dades dels usuaris per a la gestió dels seus públics. Aquestes dades no només aporten valor al projecte, sinó que permeten millorar l’apropament de les persones que gaudeixen de la cultura de les que encara no en són usuàries.
A partir del 2019 apareix aquesta línia de subvenció que promou un canvi de model de gestió amb l’ús d’eines tecnològiques que generen i transfereixen el valor dels projectes, que permeten conèixer el comportament dels públics que ja té expectatives d’interacció i interconnexió amb creadors i altres agents i públics, i alhora enforteix l’estratègia digital dels projectes culturals.

2. Quins àmbits finança?
És una línia transversal que s’adreça als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), arts visuals, audiovisuals, llibre, música, videojocs i cultura digital.

3. Qui pot optar a aquests ajuts?
Els destinataris d’aquests ajuts són les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques; les entitats sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural.
No s’hi poden presentar les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, ni els col·legis de professionals ni els consorcis. Tampoc les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural, ni les entitats participades als
seus òrgans de govern o al seu capital per entitats bancàries. I, per últim, les entitats que gestionen o són titulars dels equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

4. Quins són els requisits per demanar l’ajut?
Per demanar-lo, cal disposar d’un Pla de desenvolupament d’audiències (PdA). Si no es disposa d’un PdA, es recomana demanar les Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, en la modalitat de consultoria preferent a) Plans d’anàlisi i estratègies per al desenvolupament de públics. Podeu accedir al tràmit aquí.
El PdA ha de contenir els antecedents, diagnòstic, planificació d’estratègies i indicadors per crear i desenvolupar públics culturals. Un calendari d’accions per atendre la demanda segons la diversitat de públics. L’explicació de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats que són necessàries per dur-lo a terme. Una campanya de comunicació, difusió i màrqueting i l’impacte previst o assolit i la seva avaluació.
A banda, s’ha de dur a terme l’activitat l’inversió entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2023 i s’ha de fer servir el català com a llengua vehicular en la difusió, la promoció i el màrqueting de les accions d’execució del pla de desenvolupament d’audiències, com a mínim, en un 50%.

5. Quins criteris de valoració es tindran en compte?
Per rebre una valoració positiva, ha d’existir coherència entre el PdA i l’adquisició o implementació d’eines tecnològiques: es valora la relació entre les accions, el calendari, el pressupost amb els avenços assolits, i la previsió d’aplicar el resultat d’una consultoria de desenvolupament de públics, en cas que se’n disposi.
També es valora l’interès cultural de l’actuació del PdA i el seu impacte en l’àmbit cultural català; així com la trajectòria, impacte i experiència de l’empresa o entitat que demana l’ajut i del seu equip que implementarà aquestes eines tecnològiques. Així mateix, s’avalua l’ús que s’ha fet de les eines tecnològiques de fidelització i creació de comunitats i el resultat assolit en l’execució del PdA; i la viabilitat de l’activitat o la inversió proposada. Es valora especialment la diversificació de les fonts de finançament del projecte, tenint en compte l’aportació de recursos propis, la participació de patrocinis privats i altres ajuts públics.

6. En resum, com ens pot ajudar aquesta línia?
– A tenir una anàlisi i coneixement més acurat de les nostres audiències.
– A fer un un seguiment més exhaustiu dels nostres públics i dels seus comportaments, i poder així, crear comunitats o engrandir-les, com també incrementar la difusió en l’àmbit territorial o focalitzar-nos en una segmentació concreta.
– A millorar la comunicació mitjançant experiència personal adaptada a la persona, potenciant la relació amb ella.
– S’aprèn a llegir més clarament els interessos de les persones.
– Permet aconseguir que el públic percebi que hi ha un esforç i interès en apropar la cultura a aquells que demostren interès i a aquells a qui volem arribar.

7. Alguns exemples d’eines per executar PdA:
Com que pot ser una mica abstracte, a continuació teniu un llistat d’exemples d’eines que poden demanar-se per adquirir-les o implementar-les a través d’aquest ajut.
– Automatització de processos, segmentacions, enquestadors…
– Treball amb agents que donin suport analític de les respostes dels públics.
– Fidelització del públic i vincular-lo al relat.
– Implementar eines de CRM per gestionar i analitzar audiències, treballar amb elles i implementar noves estratègies de comunicació i difusió.
– Gestionar i mesurar el màrqueting digital.
– Implementar eines de CRM per avaluar i desenvolupar el PdA.
S’ha de tenir en compte, però, que no són subvencionables els sistemes de venda d’entrades ni l’adquisició o la millora d’equipaments o eines tecnològiques per a usos exclusivament administratius o que no es destinin a l’execució del PdA.

8. Algunes recomanacions:
– Mirar bé les bases de l’objecte i les despeses subvencionables.
– Preguntar-vos si feu les accions que es valoren en els criteris de valoració.
– No contemplar despeses de personal directiu, gerència o administració si no realitzen les tasques de les despeses subvencionables.
– Dir si s’han rebut altres subvencions per a les mateixes inversions.
– No esperar a saber si es té la subvenció per començar la implementació, ja que es valoren la trajectòria i experiència de l’ús de les eines.

Trobareu aquí l’ajut publicat a l’Espai d’Assessorament.