ERASMUS+: Educació de Persones Adultes

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que ofereix oportunitats per a totes les persones, en tots els seus àmbits i sectors educatius. S’estructura en tres àmbits:

 • 1. SEPIE. SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN:
 • — Educació i Formació
 • — Educació Escolar
 • — Formació Professional
 • — Educació Superior
 • — Educació de Persones Adultes

 • 2. JOVENTUT:
 • — Joventut i Esports

  3. ACCIONS DESCENTRALITZADES:
 • — Accions descentralitzades

Objectiu: Promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l’alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l’equitat, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions i les polítiques a través de l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, dins d’Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat ia la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació a la vida democràtica.

Sector d’Educació de Persones Adultes: Entre els programes indicats, destacarem el sector d’educació de persones adultes que està integrat per totes les institucions i organitzacions que imparteixen de manera estable algun tipus d’educació o formació adreçada a persones adultes, com ara CEPA, EOI, associacions, biblioteques, museus, etc.

Les institucions vinculades al sector, el perfil de les quals sigui admissible d’acord amb la guia del programa, poden participar tant en projectes de mobilitat (KA1) com de cooperació (KA2).

Modalitats: Diferents modalitats de KA1 i KA2

Què és una Associació per a la Cooperació?
Aquesta acció permet a les organitzacions participants adquirir experiència en cooperació internacional i consolidar-ne les capacitats. La mida i l’abast de les associacions per a la cooperació i les seves activitats dependran dels objectius del projecte, les organitzacions participants implicades o l’impacte previst, entre d’altres factors. En aquest sentit, s’ofereixen dos tipus de subvencions: Associacions de cooperació i Associacions a petita escala.

Quin tipus d’activitats es subvencionen?
Gestió del projecte: activitats necessàries per garantir la idoneïtat de la planificació, l’execució i el seguiment dels projectes, inclosa una col·laboració fluida i eficient entre els socis del projecte. En aquesta fase, les activitats solen implicar tasques organitzatives i administratives, reunions virtuals entre socis, elaboració de materials de comunicació, preparació i seguiment dels participants a les activitats, etc.
Activitats d’execució: poden incloure actes per crear xarxes, reunions i sessions de treball per intercanviar pràctiques i desenvolupar resultats. Així mateix, aquestes activitats poden implicar la participació de personal i aprenents (sempre que la seva participació contribueixi a aconseguir els objectius del projecte).
Activitats destinades a la posada en comú i la promoció: organització de conferències, sessions o actes destinats a compartir, explicar i promoure els resultats del projecte, ja sigui en forma de resultats tangibles, conclusions i/o bones pràctiques, entre d’altres.

Destacarem les següents modalitats “Associacions per a la Cooperació KA2”:

1. KA210-ADU: Associacions a petita escala en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Atreure i ampliar l’accés al Programa per a organitzacions de nova incorporació, organitzacions menys experimentades i agents a escala petita. Aquestes associacions han d’exercir de trampolí perquè les organitzacions s’introdueixin a la cooperació a nivell europeu.
— Donar suport a la inclusió de grups destinataris amb menys oportunitats.
— Donar suport a la ciutadania europea activa i apropar la dimensió europea al nivell local.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació a petita escala és transnacional i hi participen almenys dues organitzacions de dos Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 6 i 24 mesos.

Cal tenir en compte: KA210 Associacions a petita escala estan concebudes per ampliar l’accés al Programa als individus i agents als quals resulta difícil arribar. En reduir els imports de les subvencions concedides a les organitzacions, la durada i la complexitat dels requisits administratius en comparació amb les associacions de cooperació (KA220), aquesta acció pretén arribar a les organitzacions de base, a les organitzacions menys experimentades i a les organitzacions de nova incorporació al Programa, reduint els obstacles d’accés al Programa per a les organitzacions amb menor capacitat organitzativa. Així mateix, aquesta acció donarà suport a formats flexibles, que combinin activitats de caràcter transnacional i nacional, encara que amb una dimensió europea, cosa que permetrà a les organitzacions disposar de més mitjans per arribar a les persones amb menys oportunitats. Les associacions a petita escala també poden contribuir a la creació i desenvolupament de xarxes transnacionals, així com impulsar l’establiment de sinergies amb les polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals.

2. KA220-ADU: Associacions de cooperació en Educació de Persones Adultes

Objectius:
— Millorar la qualitat del treball, les activitats i les pràctiques de les organitzacions i institucions implicades, obrint-se a nous agents que normalment no estan inclosos en un sector.
— Desenvolupar la capacitat de les organitzacions per treballar a nivell transnacional i entre sectors.
— Atendre prioritats i necessitats comunes en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.
— Propiciar la transformació i el canvi (a nivell individual, sectorial od’organització), donant lloc a millores i nous enfocaments de manera proporcional al context de cada organització.

Nombre i perfil d’organitzacions participants:
Una associació de cooperació és un projecte transnacional en què han de participar com a mínim tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents. No hi ha un nombre màxim d’organitzacions participants en una associació. Totes les organitzacions participants s’han d’identificar a l’hora de sol·licitar una subvenció. Com a norma general, les associacions de cooperació persegueixen la cooperació entre organitzacions establertes als Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa.
Tot i això, les organitzacions de tercers països no associats al Programa poden participar com a socis (no com a sol·licitants), si la seva implicació aporta al projecte un valor afegit essencial i sempre que s’assoleixi la participació mínima de tres organitzacions de tres Estats membres de la UE o tercers països associats al Programa diferents.

Lloc on es poden desenvolupar els projectes:
Totes les activitats de les associacions de cooperació han de tenir lloc als països de les organitzacions participants en el projecte, ja sigui com a socis de ple dret o membres associats.

Durada dels projectes: Entre 12 i 36 mesos.